Tozo en het verblijfsrecht (Dutch)

Een aanvraag om uitkering uit algemene middelen kan invloed hebben op de verblijfsvergunning van de aanvrager. Dit kan mogelijkerwijs tot gevolg hebben dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Wanneer een niet-Nederlandse inwoner een aanvraag doet, dan geeft de gemeente dit door aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze kan dan bepalen of de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Dit geldt zelfs voor EU-burgers en personen met de Zwitserse nationaliteit die in Nederland wonen. Van belang hierbij is of de aanvrager duurzaam in Nederland woont, hetgeen wordt aangenomen vanaf het moment dat hij of zij gedurende vijf jaar zijn woonplaats legaal in Nederland heeft.

Er kunnen dus verregaande gevolgen ontstaan voor de aanvrager. De vraag is gerezen of buitenlandse zelfstandig ondernemers, waarvan normaliter bij een aanvraag op een uitkering een melding wordt gedaan bij de IND, zonder consequenties een aanvraag kunnen indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling biedt tijdens de coronacrisis een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Ark heeft hier antwoord op gegeven. Zij schreef in haar antwoord: “Van personen met een verblijfsvergunning die aanspraak maken op de Tozo-regeling hoeft door de gemeente geen melding te worden gemaakt bij de IND.”

In andere woorden: daar waar de algemene regeling voor de aanvrager gevolgen kan hebben, geldt dat niet voor deze speciale regeling. Iedere zelfstandig ondernemer die rechtmatig in Nederland verblijft kan een aanvraag indienen voor deze regeling, zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn.

De Staatssecretaris voegde overigens toe dat de IND soepel zal omgaan ten aanzien van personen van wie de verblijfsvergunning afloopt, en geen verlenging aanvragen. Normaliter, wanneer een persoon na het verlopen van zijn of haar verblijfsvergunning toch nog in Nederland verblijft, begint de zogenaamde ‘overstay’ te lopen. Deze periode heeft gevolgen voor eventuele nieuwe aanvragen voor verblijfsvergunningen. Personen die door de huidige situatie niet terug kunnen naar het land van herkomst, worden deze overstay niet aangerekend.